Skip to main content

Nr. Herlev (Herløv) Skole 1900-1928

Nr. Herlev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Huse, Skoler
Uddannelse
Nr. Herlev skole 1900-1928. (Fotograf ukendt ca. 1970 BLF)

I dag Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32

Søndag d. 11.11.1900 blev Nr. Herlev nye skole indviet. En anseelig bygning lige overfor kirken afløste den gamle rytterskole fra 1722.

Til indvielsen, der foregik i kirken, talte pastor Paludan-Müller om skolens betydning for udvikling og viden.

Skolens Lærere. 

Lærer K.B. Sørensen, der var startet i den netop solgte rytterskole, fortsatte som lærer i den nye skole, hvor der også var en lærerbolig.
Fra 1903 til 1916 hed læreren Carl Frederik Alvén Hansen.
Fra 1916 og til skolen flyttede ud til Fællesskolen på Fuglebjergvej i 1928 var C. Møller 1.lærer på skolen.

Lærer søges.

En jobannonce vedr. ledigt lærerembede i Nr. Herlev skole fra Frederiksborg Amts Avis, lørdag d. 22. August 1903:
Hillerød: Embede som Enelærer ved Herløv Skole er ledigt. Den aarlige Løn udgør: Begyndelsesløn 1000 Kr. Kirkebylærer 50 Kr. samt anordningsmæssig Bolig, Have og Brændsel. Afkortning for Jordlod udgør 240 Kr. for Akcidencer 53 Kr. Restpengeløn 757 Kr. Jordlodden er bortforpagtet til den 31 December 1905 for 240 Kr. Der er indgivet Andragende om dens Overtagelse af Kommunen. Da den paagældende antages at ville være Kirkesanger (100 Kr.) vil Karakter for Kirkesang blive fordret. Ansøgninger (paa de anbefalede Skemaer) stiles til Skoledirektionen for Horns m. fl. Herreder og sendes inden 16. September d. A. til Provst Krogh i Frederikssund.

Børnene.

Børnene kom primært fra Nr. Herlev og nærmeste omegn og gik i skole hver anden dag. ( Fra ca.1800 var der etableret skoler i både Freerslev og Hammersholt.)

Nr. Herlev Skole ca. 1922 (Fotograf ukendt. Privat eje) Nr. Herlev Skole ca. 1922 (Fotograf ukendt. Privat eje)

 

Skolens rolle i det offentlige liv for Brødeskovsområdet.

Den nye skole spillede, som den gamle rytterskole havde gjort det, en stor rolle i det offentlige liv for hele Brødeskovområdet (Freerslev, Nr. Herlev og Hammersholt. Der blev holdt sognerådsmøder og afholdt diverse valg på skolen, hvor der frem til 1938 også var kommunekontor.

Frederiksborg Amts Avis tirsdag d. 22. December 1903 vedr. valg til sognerådet i 1903:
Hillerød: Sogneraadsvalget i Herløv Ved Valget til Herløv Sogneraad i Lørdags afholdtes i Herløv Skole og hvortil de højtbeskattede 29 Personer (se 7. Januar 1903)havde Stemmeret valgtes (alle nyvalgte): Gdr. R. Bodilsen, Herløv, 10 St. Gdr. M. Larsen. Herløv 10 St. Gdr. Chr. Rasmussen, Børstingerød 13 St.. Sognefoged, Gdr. A. Hansen, Freerslev 13 St. Gdr. L. Larsen, Freerslev 12 St. Gdr. P. Jensen, Freerslev 14 St. Der blev afgivet 16 Stemmer. En Del Stemmer var spredte. Til Bestyrelsen for den fri Fattigkasse valgtes: Afb. N. Larsen, Herløv 13 St., Gdr. H. Steffen Petersen, Hammersholt 11 St. Gdr. Sylvest Nielsen, Freerslev 9 St.

 

Bygaden 32 efter 1928. 

Efter Nr. Herlev og Freerslev skole flyttede sammen ude på Fuglebjergvej i 1928, var der frem til 1939 kommunekontor i huset.
I 1939 blev der oprettet alderdomshjem med 10 lejligheder og en forstanderbolig på adressen.
Fra slutningen af 1960’erne og til starten af 1990'erne var der både ungdomsklub og kommunal børnehave i bygningen. Omkring 1990 manglede ungdomsklubben unge, og et forsøg på at udvide klubben til også at omfatte unge over 18 år mislykkedes, klubben blev nedlagt og lokalerne inddraget i børnehavens.  Ca. 2013 nedlagde kommunen børnehaven grundet faldende børnetal, men den genåbnede samme år som en privat børnehave for områdets børn under navnet "Nr. Herlev Børnehus".

 

Kilde m.v.: "Undervisning i Brødeskovområdet 1500-1965" Anders Bohn 2014. "Gamle dage i Nr. Herlev" Birthe Nordentoft Feilberg 2006. Begge dele udgivet af Brødeskov Lokalhistoriske Forening.

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hillerød